Klantendienst

Algemene voorwaarden kopen bij verkopers

Algemene voorwaarden kopen bij verkopers

Versie 4 september 2019

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Identiteit van Shopa
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Klantaccount
 • Artikel 5 - Aanbod derde partijen
 • Artikel 6 – Bestelling en levering
 • Artikel 7 – Vergoeding en betaling
 • Artikel 8 – Bepalingen geldend bij aanschaf bij Verkoper(s)
 • Artikel 9 – Informatie en gebruik gegevens
 • Artikel 10 – E-mail communicatie tussen de Klant en de Verkoper
 • Artikel 11 – Diversen
 • Artikel 12 – Toepasselijk recht

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Omgeving: shopa.be en iedere andere door Shopa aangewezen applicatie.
 2. Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.
 3. Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
 4. Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.
 5. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.
 6. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Verkoper via het Platform.

Artikel 2 - Identiteit van Shopa

PUBLI-touch bv handelend onder de naam: shopa.be

Vestigingsadres

PUBLI-touch bv
Stichelweg 11
3360 Korbeek-Lo

Bereikbaarheid

Maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 19:00 uur
Telefoonnummer: 016 25 50 43
E-mailadres: klantendienst@shopa.be

Ondernemingsnummer: BE0449.286.974
BTW-nummer: BE0449.286.974

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en de koop van producten bij Verkopers via het Platform (hierna: Algemene voorwaarden kopen bij Verkopers). Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving van Shopa te raadplegen.
 2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Verkoper, wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden kopen bij Verkopers.
 3. Van het bepaalde in deze Algemene voorwaarden kopen bij Verkopers kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Deze Algemene voorwaarden kopen bij Verkopers zijn van toepassing op zowel Kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als Kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene voorwaarden kopen bij Verkopers en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Shopa worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Shopa ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Verkoper(s).
 6. Shopa heeft het recht deze Algemene voorwaarden kopen bij Verkopers van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een Koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene voorwaarden kopen bij Verkopers. Het is daarom raadzaam om deze Algemene voorwaarden kopen bij Verkopers te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Verkoper wordt geplaatst.

Artikel 4 - Klantaccount

 1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
  1. de Klant dient een klantaccount bij Shopa te hebben;
  2. de Klant is minimaal 18 jaar oud;
  3. de Klant is per e-mail bereikbaar.
 2. Shopa is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Verkopers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
 3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Shopa raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
 4. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
 5. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Algemene voorwaarden kopen bij Verkopers en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 5 - Aanbod derde partijen

 1. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Verkoper (de derde partij die het product(en) via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat Shopa geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.
 2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Verkopers, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Verkoper. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op Shopa en Shopa op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 6 - Bestelling en levering

 1. Een Klant kan via het bestelproces bij Shopa een bestelling plaatsen voor een product dat door een Verkoper wordt aangeboden.
 2. De Klant ontvangt van de Verkoper een pakbon.
 3. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 7 - Vergoeding en betaling

 1. De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Verkoper aangekochte product verschuldigd aan Shopa en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Verkoper. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan Shopa.
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Shopa is gewezen op de te late betaling en Shopa de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van Shopa om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
 3. Het is de Klant toegestaan om Shopa cadeaubonnen en/of kortingcodes in te wisselen bij de aanschaf van producten van Verkopers.
 4. De Verkoper heeft onherroepelijk het recht aan Shopa verleend om in naam van Shopa en met uitsluiting van de Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper.
 5. Shopa zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.

Artikel 8 - Bepalingen geldend bij aanschaf bij Verkoper(s)

 1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Verkoper zijnde een natuurlijk- of rechtspersoon (zgn. particuliere of zakelijke verkoper), dan:
  1. Verplicht de Klant zich de Algemene verkoopvoorwaarden verkopers van de desbetreffende Verkoper(s) waarvan hij een of meerdere producten via het Platform afneemt, te lezen en te accepteren;
  2. Zal een bestelling voor een product vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene verkoopvoorwaarden verkopers van de desbetreffende Verkoper;
  3. Is de Klant gerechtigd om een bestelling binnen de door de Verkoper in haar Algemene verkoopvoorwaarden verkopers gestelde termijn te retourneren ('herroepingsrecht'), met in achtneming van het gestelde in artikel 8.2 van deze Algemene voorwaarden, onder de voorwaarden zoals deze in de desbetreffende Algemene verkoopvoorwaarden verkopers van de Verkoper zijn opgenomen.
 2. Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de Klant Shopa, voorafgaand aan de retourzending en binnen de termijn zoals gesteld in de voorwaarden van de desbetreffende Verkoper, van de retourzending op de hoogte te stellen door gebruikmaking van de retourbutton naast het artikel in zijn bestelstatus. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij Shopa, aan de betreffende Verkoper te retourneren.
 3. Indien de Klant op voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening indien de Verkoper heeft gemeld dat de Klant deze kosten moet dragen. Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Shopa dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Tenzij de Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen mag Shopa wachten met terugbetalen tot de Verkoper het product heeft ontvangen of tot de Klant heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 4. Indien een Verkoper een bestelling niet aanvaardt binnen drie werkdagen, zal Shopa de Klant binnen acht werkdagen nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst, laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door Shopa ter zake reeds ontvangen betaling retourneren.

Artikel 9 - Informatie en gebruik gegevens

 1. De Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat de Klant tijdig kennis kan nemen van door Shopa en/of de Verkoper aan Klant verzonden informatie.
 2. Shopa is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. De Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. De Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.
 4. De Klant erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. De Klant zal hier per e-mail voor worden uitgenodigd. Klant verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. De Klant staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. De Klant zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie. Shopa is te allen tijde gerechtigd om een review niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen indien de Verkoper aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of niet over de juiste Verkoper gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is.

Artikel 10 - E-mail communicatie tussen de Klant en de Verkoper

 1. Shopa heeft ten behoeve van de communicatie tussen de Klant en de Verkoper (waaronder de after sales verplichtingen van de Verkoper) een e-mail applicatie gebouwd, die het zowel voor de Klant als voor de Verkoper mogelijk maakt om via e-mail met elkaar in contact te treden via hun respectievelijke accounts. Dit laat het recht van de Klant om telefonisch met de Verkoper contact op te nemen onverlet.
 2. Alle communicatie die via deze e-mail applicatie verloopt, kan door Shopa worden ingezien en gebruikt om:
  1. de Klant en/of de Verkoper in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen;
  2. te beoordelen of de Verkoper aan de aan haar gestelde vereisten voldoet; en
  3. procesverbeteringen te analyseren.
 3. De Klant stemt bij elke gebruikmaking van de e-mail applicatie in en geeft Shopa toestemming om de communicatie op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
 4. De communicatie die via deze e-mail applicatie plaatsvindt zal door Shopa maximaal twee jaar worden bewaard.

Artikel 11- Diversen

 1. Shopa is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via Shopa artikelen van Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van Shopa.
 2. Wanneer door Shopa gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Algemene voorwaarden kopen bij Verkopers zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene voorwaarden kopen bij Verkopers te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Shopa de Algemene voorwaarden kopen bij Verkopers op enig moment soepel toepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van de Algemene voorwaarden kopen bij Verkopers of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Shopa vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 4. Shopa is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Verkopers op de Shopa website niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 12 - Toepasselijk recht

Op de Algemene voorwaarden kopen bij Verkopers, het (ver)kopen van artikelen door Verkopers via de Shopa website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Verkoper is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Tags: Algemene voorwaarden

Terug naar het overzicht

Geen antwoord gevonden op je vraag?

Onze klantendienst staat altijd voor je klaar.

De klantendienst is tot 18.00 uur beschikbaar.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang tips over productoptimalisatie, seo, marketing en meer in je mailbox!

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en andere cookie-achtige technieken. Met de cookies volgen wij jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goedvindt. Meer weten? Bekijk ons cookiebeleid
✕ Sluit